ADWOKAT PRAWO KARNE WARSZAWA

STRONA GŁÓWNA | ADWOKAT PRAWO KARNE WARSZAWA

Adwokat prawo karne Warszawa

Prawo karne to dziedzina prawa, która określa czyny będące przestępstwami, grożące za popełnienie przestępstwa kary i środki karne oraz środki zabezpieczające, które mogą zostać zastosowane na skutek naruszenia norm prawa karnego, a także zasady odpowiedzialności karnej. W czym może Ci pomóc adwokat prawo karne Warszawa?

Adwokat prawo karne Warszawa

Doświadczasz problemów z zakresu prawa karnego? Adwokat prawo karne Warszawa

Jeżeli czytasz niniejszy tekst, to najpewniej Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadcza problemów z zakresu prawa karnego. Nie można wykluczyć, że toczy się wobec Ciebie lub przeciwko komuś z Twoich bliskich postępowanie karne – na etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego. Poszukujesz w Warszawie adwokata, który prowadzi sprawy karne i swoją wiedzą i doświadczeniem będzie gwarantował należyte prowadzenie Twojej sprawy.

Zdarza się również, że pomoc prawa adwokata może okazać się bardzo cenna na etapie postępowania wykonawczego, to jest na etapie wykonywania kary (np. kary pozbawienia wolności). Osadzony może wnioskować chociażby o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

W każdym razie musisz pamiętać, że na gruncie prawa karnego czas odgrywa ogromne znaczenie. Każde zachowanie podejrzanego/oskarżonego może wpływać na późniejsze rozstrzygnięcie Sądu, dlatego tak ważne jest, aby od samego początku, na przykład od momentu zatrzymania, wdrażać i realizować przemyślaną strategię procesową.

Prawo karne w bardzo dużym stopniu ingeruje w sferę wolności jednostki. Popełnienie przestępstwa może implikować karę długoletniego pozbawienia wolności, nawet w wymiarze dożywotnim. Adwokat prowadzący sprawę karną musi wykazać się ogromnym zaangażowaniem i gotowością do poświęceń w interesie swojego Klienta. Nigdy nie bronię czynu, a zawsze występuję w interesie jednostki!

Jeżeli zdecydujecie się Państwo powierzyć mi prowadzenie swojej sprawy, mogę zapewnić (adwokat prawo karne Warszawa):

– obronę na wszystkich etapach postępowania karnego (zatrzymanie, postępowania przygotowawcze w formie śledztwa/dochodzenia, postępowanie przed Sądem pierwszej instancji, postępowanie odwoławcze, apelacja, postępowanie kasacyjne przed Sądem Najwyższym, wznowienie postępowania, ułaskawienie);

-wsparcie przy czynności przesłuchania osoby zatrzymanej przed policją/prokuraturą;

– reprezentację w toku postępowania o tymczasowe aresztowanie;

– reprezentację w postępowaniu wykonawczym (wniosek o odroczenie wykonania kary, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, wniosek o przerwę w wykonywaniu kary, wniosek o zgodę na odbycie reszty kary w systemie dozoru elektronicznego);

– reprezentację w postępowaniach wykroczeniowych;

– reprezentację osoby pokrzywdzonej przestępstwem i obronę jej praw (sporządzenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, składanie wniosków dowodowych, zaskarżanie decyzji prokuratora, sporządzanie prywatnych/subsydiarnych aktów oskarżenia, kompleksowa reprezentacja przed Sądem);

– reprezentację przed sądem oskarżyciela posiłkowego/prywatnego;

– dochodzenie roszczeń cywilnych na drodze postępowania karnego.

Reprezentuję swoich Klientów we wszystkich sprawach, niezależnie od ciężaru gatunkowego przestępstwa – adwokat prawo karne Warszawa.

Prowadzę w zasadzie wszystkie sprawy karne – niezależnie od rodzaju i ciężaru gatunkowego przestępstwa. Występuję w charakterze obrońcy w sprawach dotyczących:

– przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu;

– przestępstw przeciwko mieniu;

– przestępstw seksualnych;

– przestępstw korupcyjnych;

– przestępstw narkotykowych;

– przestępstw związanych z posiadaniem broni;

– przestępstw związanych z cyberprzestępczością;

– przestępstw skarbowych;

– przestępstw związanych z wyłudzeniami i oszustwami;

– przestępstw kradzieży;

– przestępstw fałszowania dokumentów;

– przestępstw drogowych, w szczególności prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

We wszystkich sprawach karnych zapewniam wsparcie prawne na każdym etapie postępowania. Analizuję i interpretuję przepisy związane ze sprawą i bronię interesów swojego Klienta.

Wsparcie na etapie postępowania przygotowawczego

Zwykle na tym etapie warto skonsultować się z adwokatem karnistą. Przebieg postępowania przygotowawczego w dużej mierze determinuje dalsze postępowanie w sprawie, dlatego tak ważne jest, aby linia obrony została już wdrożona. Reprezentuję swoich Klientów przed organami ścigania i Sądem, monitoruję przebieg postępowania i sprawdzam, czy jest prowadzone zgodnie ze wszystkimi procedurami. Udzielam również bieżącego doradztwa prawnego i wspieram swojego Klienta emocjonalnie. Jeżeli dostrzegę szansę na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia, to negocjuję z prokuratorem w sprawie możliwości ugodowego zakończenia postępowania. Zawsze staram się zminimalizować negatywne skutki prawne lub całkowicie je wykluczyć.

Wsparcie na etapie postępowania sądowego – adwokat prawo karne Warszawa

To od przebiegu tego postępowania będzie zależało, czy oraz w jakim wymiarze zostaniecie Państwo ukarani za popełnienie przestępstwa. Adwokat będzie reprezentował Państwa przed Sądem. Przygotuję odpowiednią linię obrony i będę ją wdrażał w życie. Będę brał udział w przesłuchaniu świadków i biegłych – tak aby zabezpieczyć Państwa interesy. W razie potrzeby sporządzę apelację i inne środki odwoławcze – nie wyłączając sporządzenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Kancelaria Karna Warszawa

Wsparcie w postępowaniu wykonawczym – adwokat prawo karne Warszawa

Wspieram również swoich Klientów na etapie postępowania wykonawczego. W szczególności prowadzę sprawy o:

– warunkowe przedterminowe zwolnienie;

– przeniesienie do innego zakładu karnego;

– zezwolenie na odbycie reszty kary w systemie dozoru elektronicznego;

– warunki panujące w zakładzie karnym.

Wyżej wskazany katalog spraw ma charakter przykładowy. Świadczę kompleksowe usługi prawne w postępowaniu wykonawczym, które obejmują wszystkie problemy prawne, które mogą powstać na gruncie tej dziedziny prawa. Dobieram rozwiązania najlepiej dopasowane do sytuacji moich Klientów.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie 

Jeżeli ktoś z Państwa bliskich przebywa w zakładzie karnym i odbywa karę pozbawienia wolności, to nie oznacza, że nie może skorzystać z usług prawnych adwokata. Skazany posiada między innymi możliwość złożenia wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie, w największym możliwym skrócie, umożliwia wcześniejsze wyjście z więzienia – po spełnieniu określonych przesłanek i przed odbyciem całej kary pozbawienia wolności. Jest to zatem wyjątek od zasady, że kara pozbawienia wolności ma być odbyta w całości.

Ustawodawca wprowadził dwie grupy przesłanek, które warunkują możliwość skorzystania z warunkowego przedterminowego zwolnienia. W gruncie rzeczy skazany musi odbyć karę pozbawienia wolności w określonym wymiarze (co do zasady połowę, ale są liczne wyjątki w tym zakresie) oraz jego szeroko rozumiana postawa (po popełnieniu przestępstwa i w trakcie odbywania kary) ma uzasadniać wcześniejsze wyjście z zakładu karnego (premiowana będzie pozytywna postawa – uzasadniająca przekonanie, że skazany nie wróci na drogę przestępstwa).

Jako adwokat prowadzący sprawy karne  sporządzam w imieniu moich Klientów wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie i wnoszę go do właściwego Sądu. Zanim jednak to się stanie – dokładnie przeanalizuję Państwa sytuację i pomogę zebrać wymaganą dokumentację.

Jeżeli szukacie Państwo adwokata karnisty w Warszawie, który podejmie się prowadzenia takiej sprawy – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Czy adwokat od prawa karnego w Warszawie pomaga w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub udzielenie przerwy w wykonaniu kary?

Oczywiście! Tak jak wspominałem powyżej udzielam kompleksowego wsparcia z zakresu prawa karnego w Warszawie, które obejmuje również pomoc na etapie postępowania wykonawczego. Nie jest przecież tak, że osoba skazana (lub nawet odbywająca karę pozbawienia wolności) jest wyłączona spod prawa. Przysługują jej pewne uprawnienia procesowe – chociażby w zakresie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności lub udzielenia przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, w pewnym rzecz jasna uproszczeniu, umożliwia skazanemu prawomocnym wyrokiem na czasowe odroczenie wykonania kary. W razie uzyskania korzystnego orzeczenia skazany nie będzie musiał stawić się do zakładu karnego celem odbycia kary – przez pewien czas.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może mieć charakter obligatoryjny (sąd musi odroczyć) lub fakultatywny (sąd może odroczyć).

Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Co więcej sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

Odroczenie może być udzielone kilkukrotnie, a odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Instytucja przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności – tak jak sama nazwa wskazuje – pozwala na uzyskanie przerwy w wykonaniu kary dla osoby, która już odbywa ją w zakładzie karnym.

Sąd penitencjarny udziela przerwy w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonanie tej kary – do czasu ustania tej przeszkody. Co więcej sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste.

Jako adwokat od prawa karnego w Warszawie prowadzę takie sprawy. Pomagam osobom skazanym uzyskać odroczenie wykonania kary lub przerwę w wykonywaniu kary. Zajmuję się wszystkimi formalnościami i dokładam należytych starań w celu uzyskania możliwie korzystnego orzeczenia. Jeżeli chcecie Państwo porozmawiać ze mną w tej sprawie – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Jak skontaktować się z adwokat prawo karne Warszawa?

Jeżeli zatem potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego z zakresu prawa karnego – zapraszam do kontaktu. W sprawach pilnych (w godzinach nocnych) proszę o kontakt wyłącznie telefoniczny.

Do Państwa dyspozycji pozostawiam trzy metody kontaktu, a mianowicie telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.

Specjalizacje - adwokat prawo karne Warszawa

Dane kontatkowe

Rozumiem potrzeby i obawy moich Klientów. Tworzę strategię działania, która ma doprowadzić do rozwiązania ich problemów.

Doświadczacie Państwo problemów prawnych?

Zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Do Państwa dyspozycji oddaję numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy. Zachęcam również Państwa do osobistej wizyty w mojej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania.

DANE KONTAKTOWE

Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej www.adwokat-kaleta. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)