ADWOKAT PRAWO SPADKOWE WARSZAWA

STRONA GŁÓWNA | ADWOKAT PRAWO SPADKOWE WARSZAWA

Adwokat prawo spadkowe Warszawa

Prawo spadkowe to ogół norm prawnych, które regulują zasady przejścia praw i obowiązków osoby zmarłej (spadkodawcy) na inne osoby (co do zasady spadkobierców) oraz wszystkie zagadnienia z tym związane. Normy prawne tej dziedziny prawa dotykają każdego z nas. Zasady sukcesji (dziedziczenia) regulowane są przez przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym. W czym może Ci pomóc adwokat prawo spadkowe Warszawa?

Przede wszystkim przeanalizuję Twój problem prawny, ustalę sporne obszary i przedstawię Ci kroki, które należy podjąć, aby zmaksymalizować szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia. Zajmę się przy tym wszystkimi formalnościami natury prawnej, takimi jak przygotowanie dokumentów (w szczególności pism procesowych – pozwów, wniosków, odwołań), doradztwem prawnym i reprezentacją w toku postępowania sądowego. Możesz liczyć na moje pełne zaangażowanie i oddanie Twojej sprawie spadkowej. Pomogę Ci w tym trudnym okresie i przejmę na siebie ciężar prowadzenia sprawy i ewentualnych negocjacji ugodowych – adwokat prawo spadkowe Warszawa.

adwokat prawo spadkowe warszawa

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe – adwokat prawo spadkowe Warszawa

W polskim porządku prawnym istnieją dwa modele dziedziczenia – ustawowy i testamentowy. Kodeks cywilny – w dziale dotyczącym prawa spadkowego – reguluje zasady spadkobrania w tych reżimach – łącznie z instytucjami, które pozostają w ścisłym związku ze spadkobraniem – np. zachowek.

Niezależnie od modelu spadkobrania jestem w stanie dostarczyć Państwu profesjonalnych i rzetelnych usług prawnych. W przeszłości prowadziłem wiele spraw wynikłych na gruncie dziedziczenia ustawowego i testamentowego. Dostosuję strategię działania do Państwa indywidualnych potrzeb – biorąc pod uwagę zwiększenie szans na osiągnięcie wcześniej zdefiniowanego celu.

Z dziedziczeniem ustawowym mamy do czynienia wówczas, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu. Wówczas obowiązują określone zasady spadkobrania. W pierwszym rzędzie dziedziczy małżonek zmarłego oraz jego dzieci – w częściach równych. W przypadku braku zstępnych spadkodawcy (dzieci, wnuki, dzieci przysposobione) , jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy. Szczegółowe zasady spadkobrania zostały opisane w art. 922 i następnych Kodeksu cywilnego.

Drugi model spadkobrania, czyli dziedziczenie testamentowe występuje wówczas, gdy spadkodawca rozdysponował majątkiem według własnej woli – przygotowując ważny testament. Niekiedy zdarza się, że testator nie uwzględni w testamencie kogoś ze swojej bliskiej rodziny. Wówczas taka osoba, przy spełnieniu przesłanek ustawowy, będzie mogła wystąpić z roszczeniem o zachowek od osób, które ich kosztem nabyły prawa do spadku. Prawo do spadku przysługuje zstępnym, małżonkowi, oraz rodzicom spadkodawcy, jeżeli zostali by powołani do spadku z mocy ustawy.

Adwokat prawo spadkowe Warszawa – skrupulatna i dokładna pomoc prawna

Komplikacje prawne z zakresu prawa spadkowego często wiążą się z dużymi emocjami. Nierzadko podłożem wszelkiego rodzaju sporów są konflikty rodzinne, które nabierają na intensywności w trakcie trwania postępowania spadkowego, a których przedmiotem jest majątek spadkowy.

Zawsze indywidualnie podchodzę do każdej sprawy i wspieram swoich Klientów w tym trudnym czasie. Śmierć osoby bliskiej zwykle wiąże się z bardzo dużym stresem i traumą. Ze swojej strony dokładam wszelkich starań, aby uniknąć kłótni o majątek i korzystnie uregulować Państwa sprawę. Postępowanie spadkowe nie musi być stresujące.

Pomagam swoim Klientom sporządzić testament i doradzam im w jaki sposób skutecznie dysponować majątkiem na wypadek śmierci. Z zakresu prawa spadkowego udzielam porad prawnych (ustnych i w formie pisemnej), sporządzam pisma procesowe oraz inne dokumenty, a także występuję w charakterze pełnomocnika procesowego w trakcie trwania postępowania sądowego – we wszystkich instancjach i przed wszystkimi sądami w Polsce.

Jakie sprawy prowadzi adwokat prawo spadkowe Warszawa?

Tak jak wspomniano powyżej – pomagam moim Klientom uporać się z komplikacjami natury prawnej, które powstały na gruncie dziedziczenia ustawowego i testamentowego. Prowadzę wszystkie sprawy spadkowe – niezależnie od stopnia ich skomplikowania.

Najpierw przeanalizuję Państwa sprawę – w szczególności przez pryzmat przepisów, które znajdą zastosowanie oraz opracuję strategię, która będzie miała doprowadzić do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia. Oczywiście nie mogę zagwarantować, że każda sprawa zakończy się sukcesem – stałoby to w sprzeczności z treścią norm etycznych obowiązujących adwokatów. Mogę jednak zagwarantować, że Twoja sprawa spadkowa zostanie poprowadzona w należyty sposób – zgodnie ze wszystkimi standardami.

W ramach prawa spadkowego rozwiązuję wszystkie problemy prawne, które mogą pojawić się na gruncie tej dziedziny prawa, w szczególności prowadzę sprawy dotyczące:

– ustalenia wysokości spadku;

– ustaleniu kręgu spadkobierców;

– zachowku;

– zrzeczenia się spadku;

– stwierdzenia nabycia spadku;

– działu spadku;

– unieważnienia testamentu;

– przyjęcia i odrzucenia spadku;

– uznanie spadkobiercy za niegodnego;

– wydziedziczenie spadkobiercy;

– zapisów i poleceń;

– odpowiedzialności za długi spadkowe;

– dziedziczenia ustawowego i testamentowego;

– zabezpieczenia spadku.

Wyżej wskazany katalog spraw ma charakter przykładowy. Jeżeli Twoja sprawa nie została przeze mnie wymieniona lub po prostu nie potrafisz jej zakwalifikować – skontaktuj się ze mną. Po wstępnej analizie telefonicznej będę w stanie ustalić na czym polega Twój problem prawny i odpowiem Ci na pytanie, czy będę mógł podjąć się prowadzenia takiej sprawy. Wstępna rozmowa telefoniczna jest darmowa – podobnie jak wycena mojego wynagrodzenia.

Jeżeli zatem ktoś z Państwa bliskich zmarł i sprawy dotyczące spadkobrania wydają się nieuregulowane – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Adwokat Zachowek Warszawa

Ile kosztuje adwokat prawo spadkowe Warszawa?

 Wysokość wynagrodzenia adwokata – w zasadzie w każdej sprawie – jest uzależniona od nakładu czasu pracy, który będzie musiał poświęcić na jej prowadzenie. Nie jest inaczej w przypadku spraw spadkowych w  Warszawie. Niektóre spory są mniej skomplikowane i wówczas moje wynagrodzenie będzie niższe. Zdarza się jednak, że sprawy spadkowe wymagają dużego zaangażowania i podejmowania szeregu czynności, chociażby w postaci przygotowywania licznych pism procesowych i obecności na wielu rozprawach.

W każdym przypadku wysokość wynagrodzenia ustalam bezpłatnie. W mojej Kancelarii Adwokackiej obowiązują różne modele wynagrodzenia (ryczałtowe, godzinowe, na raty). Jeżeli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie – zapraszam do nawiązania kontaktu. Odpowiem na wszystkie Twoje pytania – ze szczególnym uwzględnieniem wysokości wynagrodzenia adwokata za prowadzenie spraw spadkowych.

Na czym polega pomoc prawna w sprawach o zachowek?

Aby wytłumaczyć na czym polega pomoc prawna adwokata w sprawach o zachowek, w pierwszym rzędzie należy wytłumaczyć czym są rzeczone sprawy.

Zachowek to udział w spadku, który przysługuje najbliższym krewnym spadkodawcy. Najczęściej jest wyrażony w pieniądzu.

Instytucja zachowku ma na celu zabezpieczenie najbliższych krewnych przed ewentualnym pokrzywdzeniem wynikającym z nieuwzględnienia w testamencie. Nie można odebrać spadkodawcy prawa to samodzielnego dysponowania swoim majątkiem na wypadek śmierci, ale ustawodawca chroni najbliższą rodzinę przed ubytkiem majątkowym.

Jeżeli okaże się, że nie zostałeś uwzględniony w testamencie, a jesteś zstępnym (przykładowo dzieckiem, wnukiem, prawnukiem), małżonkiem lub rodzicem spadkodawcy oraz w zaistniałej sytuacji byłbyś powołany do dziedziczenia ustawowego możesz ubiegać się o zachowek.

Kiedy prawo do zachowku nie będzie mi przysługiwało?

Nie będziesz mógł ubiegać się o zachowek jeśli:

– jesteś krewnym spoza wymienionego kręgu osób;

– wydziedziczono Cię w ważnym testamencie;

– zostałeś uznany za osobę niegodną dziedziczenia;

– zrzekłeś się prawa do dziedziczenia;

– jesteś małżonkiem w prawnej separacji lub byłym małżonkiem spadkodawcy.

W jakim terminie należy wystąpić z roszczeniem o zachowek?

Można tego dokonać w ciągu 5 lat od ogłoszenia testamentu. W przypadku braku testamentu

termin ten rozpoczyna bieg od dnia otwarcia spadku. Wraz z jego upływem przedawniają się

roszczenia z tytułu zachowku.

W ramach prawa spadkowego prowadzę sprawy o zachowek. Jeżeli to skłoniło Państwa do zapoznania się z moją ofertą – zapraszam do kontaktu.

Czy jako adwokat od prawa spadkowego w Warszawie prowadzi Pan sprawy dotyczące niegodności dziedziczenia?

Jako adwokat od prawa spadkowego prowadzę sprawy dotyczące niegodności dziedziczenia.

Niegodność dziedziczenia to instytucja prawa spadkowego, która ma na celu pozbawienie osoby uprawnionej do dziedziczenia prawa do spadku. Nie chodzi tutaj o jakiegokolwiek spadkobiercę, tylko o takiego, który w pewnym uproszczeniu – zachowywał się nagannie względem spadkodawcy. Względy słuszności muszą zatem przemawiać za tym, aby taka osoba nie brała udział w spadkobraniu.

Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

– dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;

– podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;

– umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Od 15 listopada 2023 roku wejdą w życie dwie kolejne przesłanki, które pozwalają uznać spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia.

Sąd będzie mógł uznać za niegodnego dziedziczenia, jeżeli spadkobierca:

– uporczywie uchylał się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową;

– uporczywie uchylał się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka.

Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia i jest traktowany tak (zakładamy fikcję prawną) jakby nie dożył chwili otwarcia spadku.

Uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim można wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.

Pamiętajcie Państwo, że spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył. Nawet jeżeli w momencie przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, to wystarczy ustalenie (dla skuteczności przebaczenia), że przebaczenie nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.

Sprawy o niegodność dziedziczenia są skomplikowane i wielowątkowe. Jakkolwiek istnieje wiele przesłanek uzasadniających pozbawienie spadkobiercy prawa do dziedziczenia, tak mogą wystąpić liczne trudności dowodowe.

Jako adwokat spadkowy wspieram swoich Klientów w takich postępowaniach – przejmując na siebie cały ciężar prowadzenia sprawy. Dokładnie analizuję dostępny materiał dowodowy, a następnie przygotowuję odpowiednią strategię działania. Zajmę się każdym aspektem Państwa sprawy – w szczególności w zakresie zastępstwa przed sądem we wszystkich instancjach.

Znajdujecie się Państwo w podobnej sytuacji i poszukujecie adwokata spadkowego w Warszawie? Zapraszam do nawiązania kontaktu telefonicznego. W trakcie rozmowy telefonicznej odpowiem na wszystkie pytania.

Jak skontaktować się z adwokat prawo spadkowe Warszawa?

Problemy spadkowe same się nie rozwiążą, a bierność w tym zakresie może okazać się bardzo kosztowna. Skorzystanie z usług adwokata od spraw spadkowych jest przejawem najwyższej troski o własne bezpieczeństwo prawne. W razie jakichkolwiek pytań – zapraszam do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Do Państwa dyspozycji pozostawiam trzy metody kontaktu, a mianowicie telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie

Specjalizacje - adwokat prawo spadkowe Warszawa

Dane kontatkowe

Rozumiem potrzeby i obawy moich Klientów. Tworzę strategię działania, która ma doprowadzić do rozwiązania ich problemów.

Doświadczacie Państwo problemów prawnych?

Zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Do Państwa dyspozycji oddaję numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy. Zachęcam również Państwa do osobistej wizyty w mojej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania.

DANE KONTAKTOWE

Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej www.adwokat-kaleta. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)