ADWOKAT PRAWO PRACY WARSZAWA

STRONA GŁÓWNA | ADWOKAT PRAWO PRACY WARSZAWA

Adwokat prawo pracy Warszawa

Prawo pracy stanowi ogół norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy, które określają prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Jest to bardzo istotna dziedzina prawa, ponieważ dotyczy w zasadzie każdego z nas – niezależnie od tego czy wykonujemy pracę na rzecz pracodawcy, czy prowadzimy własną firmę i zatrudniamy pracowników. W czym może Ci pomóc adwokat prawo pracy Warszawa?

adwokat prawo pracy Warszawa

Adwokat prawo pracy Warszawa przeanalizuję wszystkie okoliczności Twojej sprawy, w szczególności dokumenty – w celu identyfikacji problemu prawnego. Następnie przedstawię Ci kilka możliwych rozwiązań – z uwzględnieniem tego, który w mojej ocenie będzie najbardziej optymalny. Odpowiem na wszystkie Twoje pytania prostym i jasnym językiem – tak abyś zrozumiał sedno problemu i wszystkie czynności, które zamierzam podejmować w Twojej sprawie.

Dołożę wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje interesy – niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem, czy pracodawcą. Oferta mojej Kancelarii jest adresowana do obu stron stosunku pracy. Zapewnię Ci kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa pracy dopasowaną do Twoich potrzeb. Będę rzecznikiem Twoich interesów do momentu, w którym wypracujemy możliwie korzystne rozstrzygnięcie – a w razie jego braku sporządzę i złoże niezbędne środki odwoławcze.

Problemy prawne pojawiające się na gruncie prawa pracy zwykle wiążą się z dużymi emocjami. Nierzadko zdarza się, że pracownicy nie uznają zasadności decyzji pracodawcy i starają się dochodzić sprawiedliwości na drodze sądowej.

W ramach wykonywanej praktyki adwokackiej pomagam pracownikom i pracodawcom w rozwiązywaniu wszystkich problemów prawnych, które mogą pojawić się na gruncie prawa pracy.

Pomoc z zakresu prawa pracy dla przedsiębiorców – adwokat prawo pracy Warszawa

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zatrudniasz pracowników, to doskonale wiesz z iloma formalnościami to się wiąże. Relacje z pracownikiem mogą układać się dobrze, ale nie sposób uniknąć różnego rodzaju trudności i komplikacji. Wówczas skorzystanie z usług adwokata, który specjalizuje się w prawie pracy, jest celowe i słuszne. Przejmę na siebie ciężar prowadzenia sprawy i zadbam o to, aby zabezpieczyć Twoje interesy.

W szczególności z zakresu prawa pracy świadczę usługi:

– reprezentacji prawnej w sprawach wynikłych z roszczeń pracowników, na przykład o zapłatę, mobbing, nieuzasadnione zwolnienie;

– doradztwa prawnego, np. w sprawach urlopu, wynagrodzenia, ochrony danych osobowych pracowników, wypowiedzenia umowy o pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;

– negocjacji warunków umów o pracę;

– dotyczące tworzenia podmiotów gospodarczych, w tym przekształceń i likwidacji już istniejących;

– wsparcia prawnego w zakresie zatrudniania cudzoziemców;

– opiniowania i tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentów; w szczególności umów o pracę i umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy B2B);

– pomocy prawnej w zakresie restrukturyzacji zakładu pracy i zwolnień pracowników;

Decydując się na stałą obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa pracy możecie Państwo liczyć na pełne wsparcie – osobiste i za pomocą środków komunikowania się na odległość. Dołożę wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa firmę przed problemami prawnymi.

Przedsiębiorcom (pracodawcom) zapewniam stałe wsparcie prawne w bieżącym prowadzeniu firmy. Zajmuję się sporządzaniem wszelkiego rodzaju umów, w tym umów o pracę, sporządzam inną dokumentację, w tym dokumentację zakładową (np. regulaminy) oraz przygotowuję firmę do zmieniających się regulacji prawnych. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, to będę reprezentował Państwa interesy w Sądzie i przed Państwową Inspekcją Pracy.

Kancelaria Prawo Pracy Warszawa

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy dla pracowników – adwokat prawo pracy Warszawa

Jeżeli czytasz niniejszy tekst, to oznacza, że doświadczasz problemów prawnych z zakresu prawa pracy. Wspieram pracowników w przezwyciężaniu tych trudności i występuję w roli pełnomocnika w różnych postępowaniach. Staram się przywrócić sprawiedliwość i wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie, to jest takie, które w ocenie mojego Klienta będzie zadowalające.

Prawo pracy to dość rozległa dziedzina prawa, na gruncie której mogą pojawić się różne problemy prawne. Niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę, brak zapłaty wynagrodzenia, ustalenie istnienia stosunku pracy – to tylko przykładowe sprawy, które prowadzę. Pracownik jest słabszą stroną stosunku pracy – w razie pojawiających się problemów warto porozmawiać z adwokatem, ponieważ może on pomóc w uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia.

W pierwszym rzędzie przeanalizuję Państwa sprawę i ustalę na czym polega problem prawny. Następnie zaproponuję strategię działania i przedstawię Państwu prawdopodobny przebieg postępowania w Sądzie. Przygotuję Was do rozprawy, a w jej trakcie będę dbał o należyte zabezpieczenie Państwa interesów.

Jestem dużym zwolennikiem polubownych metod rozwiązywania sporów. Jakkolwiek mogą one się wydawać Państwu niemożliwe do osiągnięcia, tak w przeszłości wielokrotnie udawało mi się wypracować optymalne porozumienie. Korespondencja pomiędzy profesjonalnymi pełnomocnikami jest inna – oderwana od emocji i zogniskowana na wypracowaniu korzystnego rozwiązania. Dzięki temu oszczędzicie Państwo czas i pieniądze. Postępowania w Sądzie potrafią być czasochłonne…

Samodzielne występowanie w sprawie sądowej z zakresu prawa pracy jest możliwe. Nie jest to jednak najlepszy pomysł. Pracodawca najpewniej będzie korzystał z usług profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego), który z definicji posiada dużo większe doświadczenie na sali sądowej. Co więcej Państwo – z uwagi na silne zaangażowanie emocjonalne we własną sprawę – będziecie mieli trudność w chłodny i rzetelny sposób wejść w polemikę z argumentami strony przeciwnej.

W ramach specjalizacji prawo pracy w szczególności prowadzę sprawy dotyczące:

– ustalenia istnienia stosunku pracy;

– przywrócenia do pracy;

– odszkodowań za niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę;

– odszkodowań za mobbing;

– odszkodowań za wypadek przy pracy;

– zapłaty wynagrodzenia za świadczoną pracę;

– zapłaty wynagrodzenia za świadczoną pracę w wymiarze nadliczbowym (nadgodziny);

– zapłaty wynagrodzenia za niewykorzystany urlop;

– zapłaty odprawy, nagrody jubileuszowej;

– odwołań od decyzji organów rentowych (ZUS, KRUS).

Jeżeli zatem w trakcie Państwa zatrudnienia pojawił się jakikolwiek problem prawny i poszukujecie adwokat prawo pracy Warszawazapraszam do nawiązania kontaktu. Przeanalizuję Państwa stan faktyczny i zaproponuję kilka rozwiązań problemu. Nie pozostawiajcie Państwo problemów prawnych samych sobie. One nigdy same się nie rozwiążą, a bierna postawa może tylko przyczynić się do powstania negatywnych skutków prawnych.

W razie jakichkolwiek pytań z zakresu prawa pracy – pozostaję do Państwa dyspozycji.

Wykonuję pracę na podstawie umowy zlecenie – czy nie mogę skorzystać z ochrony prawnej?

Nie możecie Państwo skorzystać z ochrony prawnej, którą zapewnia Kodeks pracy. Dzieje się tak dlatego, że przepisy wcześniej wspomnianej ustawy nie mają zastosowania do umów cywilnoprawnych, na przykład umowy zlecenie, czy umowy o dzieło. Jako adwokat pomagam moim Klientom również w takich sprawach.

Nie wszystko jednak stracone. Zdarzają się bowiem sytuacje, że istnieje możliwość ustalenia istnienia stosunku pracy. Innymi słowy warunki „świadczenia usług” na podstawie umowy cywilnoprawnej są tak łudząco podobne do tych występujących w przypadku umowy o pracę, że można wystąpić ze stosownym powództwem do Sądu i domagać się ustalenia istnienia stosunku pracy.

Niezależnie od powyższego – osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej podlega ochronie prawnej – chociażby na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, który znajdzie zastosowanie w przypadku tych umów.

Doskonale można to zobrazować na podstawie mobbingu. Pojęcie mobbingu nie występuje na gruncie prawa cywilnego. Nie oznacza to jednak, że nie możecie Państwo walczyć o swoje prawa. Naganne zachowania drugiej strony umowy mogą być bowiem poczytywane jako naruszenie dóbr osobistych, co z kolei może wywołać negatywne skutki prawne dla naruszyciela – chociażby w postaci konieczności zapłaty rekompensaty finansowej.

Jeżeli jesteście Państwo ciekawi jakich roszczeń można domagać się w przypadku mobbingu – będąc „zatrudnionym” na podstawie umowy zlecenie – zapraszam do zapoznania się z moim wpisem blogowym, który w całości został poświęcony wzmiankowanemu zagadnieniu.

Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej analizy. Jako adwokat prowadzący praktykę z zakresu prawa pracy wspieram osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Dobieram takie rozwiązania i metody, które w mojej ocenie najszybciej przyczynią się do rozwiązania problemu i wypracowania satysfakcjonującego orzeczenia.

Zostałem niesłusznie zwolniony z pracy – czy Pan jako adwokat może mi pomóc?

Każdy pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby decyzja o rozwiązaniu stosunku pracy była słuszna i zgodna z prawem. Ewentualne uchybienia w tym zakresie mogą skutkować negatywnymi konsekwencjami prawnymi. Z kolei dla pracownika zwolnienie z pracy to zawsze stresująca sytuacja. W przypadku niesłusznego zwolnienia z pracy pracownikowi przysługują jednak pewne uprawnienia. Jako adwokat prawo pracy Warszawa wspieram pracowników w prowadzeniu takich spraw!

Niesłuszne zwolnienie z pracy, w pewnym rzecz jasna uproszczeniu, polega na zwolnieniu pracownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ściślej chodzi o nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.

Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę będzie mieć miejsce wówczas, gdy podstawa wypowiedzenia nie będzie zgodna z prawdziwym stanem rzeczy. Jeżeli pracodawca jako przyczynę wypowiedzenia wskazał np. fakt, że pracownik nie stawił się do pracy, gdy tymczasem w rzeczywistości było inaczej, to wtedy takie wypowiedzenie będzie wadliwe.

Niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę będzie mieć wówczas, gdy wypowiedzenie narusza przepisy prawa pracy – chociażby w zakresie formy prawnej wypowiedzenia.

Pracodawca powinien zatem – przed ewentualnym wypowiedzeniem – przeanalizować wszystkie okoliczności sprawy oraz przepisy prawa pracy – tak aby uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych.

Pracownik który został niesłusznie zwolniony z pracy może złożyć odwołanie do sądu pracy. Chodzi o pracowników, którzy:

– są zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony;

– są zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony;

– są zatrudnieni na czas wykonywania określonej pracy;

– są zatrudnieni na okres próbny.

Jako adwokat prawa pracy przygotowuję takowe odwołania, ale także reprezentuję pracodawców w takich sprawach.

Sąd przeanalizuje wszystkie okoliczności sprawy i wyda orzeczenie. Wyrok może przesądzać o:

– nieuwzględnieniu żądań pracownika (stanie się tak wówczas, gdy pracodawca prawidłowo zwolnił pracownika, to jest wypowiedzenie było słuszne i zgodne z przepisami prawa pracy);

– bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę;

– o przywróceniu do pracy;

– o zasądzeniu odszkodowania;

– o nieuwzględnieniu żądań pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli sąd ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. Wówczas sąd pracy orzeknie o stosownym odszkodowaniu, które ma zrekompensować straty pracownika.

Takie postępowania potrafią być skomplikowane i wielowątkowe. Warto zatem skorzystać z pomocy prawnej adwokata, który prowadzi praktykę z zakresu prawa pracy. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby dostarczyć Państwu fachowych i rzetelnych usług prawnych. Dołożę wszelkich starań, aby uzyskać dla Państwa korzystne orzeczenie. W razie jakichkolwiek pytań – zapraszam do nawiązania kontaktu. Możliwie szybko przeanalizuję Państwa sprawę i nakreślę strategię działania. Prawo pracy zalicza się do moich ścisłych specjalizacji zawodowych.

Jak skontaktować się z adwokat prawo pracy Warszawa?

Jeżeli zatem potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego z zakresu prawa pracy, zapraszam do nawiązania kontaktu.

Do Państwa dyspozycji pozostawiam trzy metody kontaktu, a mianowicie telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.

Specjalizacje - adwokat prawo pracy Warszawa

Dane kontatkowe

Rozumiem potrzeby i obawy moich Klientów. Tworzę strategię działania, która ma doprowadzić do rozwiązania ich problemów.

Doświadczacie Państwo problemów prawnych?

Zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Do Państwa dyspozycji oddaję numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy. Zachęcam również Państwa do osobistej wizyty w mojej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania.

DANE KONTAKTOWE

Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej www.adwokat-kaleta. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)