Ile kosztuje adwokat w Warszawie?

Ile kosztuje adwokat w Warszawie? To bardzo zasadne pytanie stawiane przez osoby, które nigdy w przeszłości nie miały okazji współpracować z adwokatem. Wielu moich potencjalnych Klientów chce wiedzieć ile będzie kosztować ich skorzystanie z moich usług. Klienci oczekują, że podczas pierwszej rozmowy telefonicznej dokładnie określę tę kwotę – jeszcze nie znając wszystkich okoliczności sprawy.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom postanowiłem przygotować wpis, w którym wytłumaczę ile kosztuje adwokat w Warszawie. Przedstawię Państwu czynniki, które determinują wysokość wynagrodzenia oraz modele rozliczeń z Kancelarią Adwokacką. Wyjaśnię również dlaczego sporządzenie prostego cennika nie jest możliwe.

Ile kosztuje adwokat w warszawie

Ile kosztuje adwokat w Warszawie?

W życiu każdego z nas, tak prywatnym, jak i biznesowym może pojawić się problem prawny. Wówczas skonsultowanie swojej sprawy z adwokatem jest przejawem najwyższej troski o własne bezpieczeństwo. Profesjonalny pełnomocnik będzie w stanie ocenić jakie czynności należy podjąć, aby rozwiązać problem lub zminimalizować ewentualne negatywne skutki prawne. Adwokaci wykonują zawód zaufania publicznego i doskonale poruszają się po obowiązujących przepisach prawa. Ile zatem kosztuje adwokat w Warszawie i od czego zależy wysokość wynagrodzenia?

Od czego zależy wysokość wynagrodzenia adwokata?

Ile kosztuje adwokat w Warszawie? Wysokość wynagrodzenia adwokata za prowadzenie sprawy zależy od wielu czynników. Głównym determinantem warunkującym kwotę wyżej wskazanego świadczenia jest szeroko rozumiany charakter sprawy i stopień jej skomplikowania. Sprawy wielowątkowe wymagają poświęcenia na nie zdecydowanie więcej czasu, niż na sprawy prostsze, a to w oczywisty sposób wpływa na wysokość wynagrodzenia.

Duże znaczenie ma również renoma i wiedza adwokata. Skorzystanie z usług doświadczonego adwokata będzie zwykle droższe. Podobnie sprawa wygląda w przypadku wyboru lekarza – im medyk bardziej wykształcony i doświadczony, tym jego usługi będą kosztowały więcej. Korzystanie z usług specjalistów w konkretnych obszarach wiąże się z koniecznością poniesienia wyższych kosztów.

Nie oznacza to bynajmniej, że nawiązanie współpracy z młodym adwokatem będzie gorszym wyborem. Mniej doświadczeni pełnomocnicy wykazują się dużą determinacją i zaangażowaniem w prowadzone sprawy, bowiem pracują na swoją markę osobistą, która z kolei ma bardzo duże znaczenie w tym zawodzie.

Skomplikowanie i charakter sprawy

Im Państwa sprawa będzie „cięższa” i bardziej skomplikowana, tym wynagrodzenie adwokata będzie najpewniej wyższe. Dzieje się tak dlatego, że w takich sprawach adwokat musi wykazać się większym zaangażowaniem, a to z kolei będzie pochłaniać więcej czasu.

W niektórych sprawach wystarczające okaże się sporządzenie jednego dokumenty lub pisma procesowego, a niekiedy konieczne będzie sporządzenie wielu pism, zasięgnięcie opinii specjalistów, prowadzenie negocjacji i reprezentacja w Sądzie (na przykład na kilku posiedzeniach – w toku całego postępowania instancyjnego, nie wyłączając reprezentacji przed Sądem Najwyższym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Problemy prawne można podzielić w zasadzie na trzy grupy:

– typowe (dotyczące ogólnych dziedzin prawa, na przykład prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego, administracyjnego);

– typowe, ale wymagające większego zaangażowania pełnomocnika (np. sprawy karne, w których niekiedy istnieje konieczność świadczenia usług prawnych na „już”, nierzadko w godzinach nocnych, chociażby udział w czynności przesłuchania lub reprezentacja w sprawach o tymczasowe aresztowanie).

– nietypowe, czyli takie, które powstały na gruncie specjalistycznej dziedziny prawa.

Kompetencje adwokata – ile kosztuje adwokat w Warszawie?

Adwokaci wykonują zawód zaufania publicznego. Co do zasady zdobywają uprawnienia zawodowe na skutek ukończenia 5-letnich studiów prawniczych i 3-letniej aplikacji adwokackiej. Tak długa i wymagająca ścieżka edukacji sprawia, że każdy adwokat jest w stanie w sposób rzetelny i profesjonalny prowadzić Państwu sprawę. Nikt z profesjonalnych pełnomocników nie powinien schodzić poniżej minimalnego standardu.

Nie oznacza to jednak, że wśród adwokatów nie ma specjalistów z określonych obszarów prawa. Przez lata zdobywali oni wiedzę i doświadczenie i dostarczają usługi, które są bardzo cenione przez klientów. Nawiązanie współpracy z adwokatem, który ma liczne i udokumentowane sukcesy z wąskiej dziedziny prawa będzie droższe, bowiem w zamian możecie oczekiwać Państwo usługi na najwyższym możliwym poziomie.

Usługi adwokatów z tytułami naukowymi są również zwykle droższe. Wśród adwokatów znajdziecie Państwo wielu naukowców, którzy łączą wykonywanie zawodu z pracą akademicką.

Wydaje się również, że nie bez znaczenia pozostaje szeroko rozumiana rozpoznawalność adwokata. Im jego usługi cieszą się większym zainteresowaniem, tym stawka może być wyższa. Nie powinno to jednak nikogo dziwić – w przypadku innych usług działają tutaj te same mechanizmy.

Dodatkowe koszty związane z prowadzeniem sprawy

Dodatkowe koszty związane z prowadzeniem sprawy mogą w szczególności dotyczyć:

– kosztów dojazdu (na przykład wówczas, gdy Sąd w którym prowadzona jest sprawa znajduje się w znacznej odległości od siedziby Kancelarii);

– kosztów zasięgnięcia opinii specjalisty;

– kosztów długotrwałych negocjacji;

– kosztów związanych z udziałem w czynnościach odbywających się w terenie (np. oględziny nieruchomości).

Adwokat zawsze poinformuje Państwa o poszczególnych czynnościach – łącznie z kwotą, która winna być uiszczona na jego rzecz z tego tytułu. Transparentność w tym zakresie jest wysoce wskazana.

Stawki minimalne wynagrodzenia adwokata

Stawki minimalne za czynności adwokackie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie. Adwokat przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia powinien kierować się treścią wyżej wskazanego rozporządzenia i co do zasady nie powinien pobierać niższego wynagrodzenia niż to, które zostało tam określone.

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

Poniżej zacytuję najważniejsze przepisy rozporządzenia – grupując je według rodzaju prowadzonej sprawy.

 • 2. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 120 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;

7) powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą 75% stawek obliczonych na podstawie § 2. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów, opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

 • 4. 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:

1) rozwód – 720 zł, a jeżeli postępowanie jest połączone z orzekaniem przez sąd o winie rozkładu pożycia – 1080 zł;

2) unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;

3) przysposobienie – 360 zł;

4) pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;

5) ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;

6) rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;

7) ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;

8) podział majątku wspólnego między małżonkami – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;

9) alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.

 • 5. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:

 1) o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2;

2) o rozgraniczenie – 720 zł;

3) dotyczących służebności – 480 zł;

4) o naruszenie posiadania – 320 zł;

5) o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 240 zł;

6) o zniesienie współwłasności – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników – 50% tej stawki;

7) związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 480 zł;

8) o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

 • 6. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o:

1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych – 120 zł;

2) stwierdzenie nabycia spadku – 120 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu – 720 zł;

3) dział spadku – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania – 50% tej stawki.

 • 7. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o:

 1) opróżnienie lokalu mieszkalnego – 480 zł;

2) wydanie nieruchomości rolnej – 720 zł;

3) wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.

 • 8. 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach:

1) o uchylenie uchwały organu spółdzielni – 360 zł;

2) o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 1080 zł;

3) z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie – 240 zł;

4) o uchylenie wyroku sądu polubownego – 2400 zł;

5) z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego – 3600 zł;

6) o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego – 480 zł;

7) egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej stawki;

8) ze skargi na czynności komornika – 240 zł;

9) o wyjawienie majątku – 120 zł;

10) rejestracji spółki – 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 1200 zł;

11) rejestracji spółdzielni – 2400 zł;

12) innych rejestracji – 1200 zł;

13) zmiany w rejestrze – 1200 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 600 zł;

14) o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności – 120 zł;

15) o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu – 120 zł;

16) o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 120 zł;

17) o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 960 zł;

18) o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1200 zł;

19) o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;

20) o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego – 1440 zł;

21) o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;

22) o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy – 1080 zł;

23) o wyłączenie wspólnika – 1080 zł;

24) o rozwiązanie spółki kapitałowej – 1080 zł;

25) o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 300 zł;

26) o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – 240 zł;

27) o ubezwłasnowolnienie – 480 zł;

28) o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 360 zł.

 • 9. 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:

1) nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 360 zł;

2) wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 – 75% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;

3) inne roszczenia niemajątkowe – 120 zł;

4) ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty – 240 zł;

5) świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

 1. Stawki minimalne wynoszą 360 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego.

Stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

 • 11. 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:

1) dochodzeniem – 360 zł;

2) śledztwem – 600 zł;

3) czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 180 zł.

 1. Stawki minimalne za obronę wynoszą:

1) przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 720 zł;

2) przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 360 zł;

3) przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 840 zł;

4) przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją – 840 zł;

5) przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym – 1200 zł;

6) przed Sądem Najwyższym – 1200 zł.

 1. Stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał:

1) sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy – 720 zł;

2) sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy – 1200 zł.

 1. Stawki minimalne wynoszą:

1) za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego – 720 zł;

2) za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym – 720 zł;

3) za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem – 720 zł.

 1. Stawki minimalne wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego – 240 zł.
 2. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – 240 zł.
 3. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.
 • 13. Stawki minimalne wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:

1) w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary – 360 zł;

2) w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary – 360 zł;

3) w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia – 240 zł;

4) za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających – 240 zł;

5) za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania – 240 zł;

6) za prowadzenie sprawy o ułaskawienie – 480 zł;

7) za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym – 480 zł.

Stawki minimalne w innych sprawach

 • 14. 1. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

1) w pierwszej instancji: a) w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna – stawkę obliczoną na podstawie § 2, b) za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego – 1200 zł, c) w innej sprawie – 480 zł;

2) w drugiej instancji:

 1. a) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,
 2. b) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji – 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,
 3. c) za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządził i nie wniósł kasacji – 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,
 4. d) w postępowaniu zażaleniowym – 240 zł.
 5. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach:

1) z zakresu ochrony konkurencji – 1440 zł;

2) o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone – 120 zł;

3) z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego – 1440 zł.

 1. Za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego stawka minimalna wynosi 240 zł.

Modele wynagrodzenia adwokata

W praktyce będziecie mogli Państwo spotkać się z kilkoma modelami wynagrodzenia, które po krótce objaśnię, a mianowicie:

– system ryczałtowy;

– system godzinowy;

– system stałej obsługi prawnej;

– system success fee.

System ryczałtowy jest najprostszy. Adwokat przeanalizuje Państwa sprawę i określi kwotę wynagrodzenia, którą należy uiścić za jej prowadzenie. W niektórych przypadkach adwokat może wyrazić zgodę na uiszczenie wynagrodzenia ryczałtowego we wcześniej ustalonych ratach. Wszystkie ustalenia zostaną zawarte w umowie łączącej klienta z pełnomocnikiem.

System godzinowy to nic innego jak płacenie adwokatowi za każdą godzinę jego pracy. W tym modelu adwokat ustali stawkę godzinową, a następnie będzie monitorował swój czas pracy nad Państwa sprawą. Suma godzin poświęconych na sprawę zostanie przemnożona przez stawkę godzinową i w takiej wysokości będziecie Państwo musieli uiścić wynagrodzenie. Od preferencji klienta zależy, czy będzie chciał uiścić wynagrodzenie po zakończeniu sprawy, czy w trakcie – na jej poszczególnych etapach.

System stałej obsługi prawnej dotyczy zwykle przedsiębiorców, którzy potrzebują cyklicznego wsparcia prawnego. W tym modelu adwokat będzie otrzymywał stałe wynagrodzenie zwykle co miesiąc – niezależnie od ilości czynności, które będzie musiał podjąć.

System success fee cieszy się dużą popularnością wśród osób poszukujących pomocy prawnej. Adwokat nie może jednak bazować tylko i wyłącznie na wynagrodzeniu od sukcesu (np. procencie od odzyskanej kwoty pieniędzy) – pozostaje to w sprzeczności z normami etycznymi obowiązującymi adwokatów. Obok wynagrodzenia za sukces musi zostać ustalona podstawa wynagrodzenia. Udzielenie odpowiedzi na pytanie „ile kosztuje adwokat w Warszawie” wymaga wzięcia pod uwagę wielu okoliczności.

Ile kosztuje porada prawna w Warszawie?

Ceny porady prawnej w Warszawie zaczynają się od 250,00 zł za godzinę konsultacji. Adwokat w trakcie porady prawnej przeanalizuje Państwa sprawę i zaproponuje dalsze rozwiązania. Jeżeli w Państwa przypadku zajdzie konieczność dalszej reprezentacji prawnej – adwokat będzie w stanie wstępnie ocenić koszty prowadzenia całej sprawy.

Podsumowanie

Ile kosztuje adwokat w Warszawie? Wysokość wynagrodzenia adwokata zależy od wielu czynników. Udzielenie odpowiedzi na pytanie ile kosztuje adwokat w Warszawie – bez dokładnego poznania okoliczności sprawy – nie jest możliwe. W każdym razie dobrym punktem odniesienia mogą być dla Państwa stawki minimalne w poszczególnych postępowaniach. Przypominam również, że zadanie pytania w przedmiocie wysokości wynagrodzenia jest darmowe – do czego Państwa zachęcam.

Niniejszy wpis nie stanowi porady prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o adwokaturze. Jeżeli znajdujecie się Państwo w podobnej sytuacji i chcecie uzyskać wsparcie prawne – zapraszam do nawiązania kontaktu. Przyjrzę się Państwa sprawie i zaproponuję odpowiednią strategię działania.

Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata? Skontaktuj się ze mną!