Cofnięcie zgody na rozwód bez orzekania o winie

Cofnięcie zgody na rozwód bez orzekania o winie – czy to w ogóle możliwe? Orzekając rozwód, w wyroku rozwodowym sąd jest zobowiązany z urzędu wskazać, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Uzyskanie orzeczenia o wyłącznej winie jednego ze współmałżonków wymaga od powoda udowodnienia, że to druga strona ponosi pełna odpowiedzialność za trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd może zaniechać orzekania o winie tylko na zgodne żądanie małżonków (art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). W takim wypadku skutki rozwodu są takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

adwokat rozwody Warszawa

Sytuacje, gdy małżonkowie ustalili między sobą, że rozwód odbędzie się bez orzekania o winie nie należą do rzadkości – nie bez powodu. Taka forma rozwiązania małżeństwa jest zdecydowanie mniej skomplikowana i tańsza. Żadna ze stron nie musi wykazać w sądzie w jaki sposób drugi z małżonków przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Decyzja o odstąpieniu od orzekania o winie pozwala na zachowanie dobrych stosunków po rozwodzie, co ma kluczowe znaczenie wśród par posiadających wspólne, małoletnie dzieci. Należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku braku orzekania o winie, następują takie skutki, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy – wywołuje to istotne skutki prawne chociażby w sferze obowiązku alimentacyjnego. W trakcie podejmowania tej niezwykle trudnej decyzji, jaką jest decyzja o rozwodzie pojawia się wiele wątpliwości i pytań. Niniejszy post skierowany jest do osób, które szukają odpowiedzi na pytanie:

Rozwód bez orzekania o winie, rozwód z orzeczeniem o winie – cofnięcie zgody na rozwód bez orzekania o winie

Może zdarzyć się tak, iż pomimo zgodnego ustalenia o odstąpieniu od żądania orzeczenia winy jedna ze stron postanawia zmienić zdanie. Dlaczego? Przyczyny mogą być różne – być może jedna ze stron dowiedziała się o istotnych faktach o życiu partnera, które miały wpływ na rozpad ich w związku  albo poczuła, że to wyłącznie współmałżonek powinien być winny rozkładu pożycia małżeńskiego – w imię szeroko rozumianej sprawiedliwości.

Może się okazać, że dopiero po wniesieniu pozwu do sądu wyjdą na jaw nowe okoliczności, które sprawią, że jedna ze stron postanowi zmienić swoje stanowisko procesowe.

Wyobraźmy sobie sytuację, że jedna ze stron jest motywowana chęcią szybkiego uzyskania rozwodu i godzi się na rozwód bez orzekania o winie. Jednak tuż po złożeniu pozwu, dowiaduje się o tym, że jej współmałżonek prowadził w trakcie trwania ich związku ’’podwójne życie’’. Nie miała wiedzy o istnieniu pewnych okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę do orzekania o winie. W takim stanie rzeczy, powód lub powódka mogą skorzystać z przysługującego im prawa i cofnąć swoja zgodę na rozwód bez orzekania o winie.

Przyczyny dokonywania przez strony zmiany pozwów o rozwód mogą więc być bardzo różne.

Dokonanie zmiany pozwu o rozwód jest dopuszczalne w pierwszej instancji w każdym czasie. Co więcej – czynność ta nie wymaga zgody drugiej strony.

To  istotne, to to, że zmiana stanowiska strony co do orzekania o winie może nastąpić na każdym etapie postępowania – w tym również na etapie postępowania apelacyjnego. Mówiąc wprost : żądanie odstąpienia przez sąd orzekania o winie może być przez stronę cofnięte także po ogłoszeniu wyroku sądu pierwszej instancji. W orzecznictwie bowiem przyjmuje się, że w sprawie o rozwód strona może odwołać zgodę na zaniechanie orzekania o winie rozkładu pożycia, wyrażoną przed sądem pierwszej instancji, nawet dopiero w apelacji.

„Zgoda z art. 57 § KRO musi istnieć w chwili wyrokowania i może być cofnięta nawet  w postępowaniu odwoławczym (…)” ~ wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 marca 2013r., I ACa 148/13

W jaki sposób należy dokonać zmiany pozwu o rozwód? Cofnięcie zgody na rozwód bez orzekania o winie

Cofnięcie zgody na rozwód bez orzekania o winie – na co należy zwrócić szczególną uwagę? Wymaga podkreślenia, że takie żądanie, zgodnie z przepisami prawa musi zostać dokonane poprzez pismo procesowe – nie jest dopuszczalne, ani skuteczne złożenie takiego oświadczenia np. ustnie w trakcie procesu. Istotne jest również to, iż ta ze stron, która odwołuje wyrażoną wcześniej zgodę na nieorzekanie o winie powinna (w apelacji) przedstawić nowe fakty i dowody, które wykażą winę współmałżonka, a także udowodnić, że powołanie ich przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe (na przykład dlatego, że wcześniej nie wiedziała o ich istnieniu, albo, że potrzeba powołania się na nie wynikła później). Samo przytoczenie nowych okoliczności, faktów i dowodów nie będzie niestety skuteczne.

Podsumowanie

Podsumowując niniejsze rozważania – cofnięcie zgody na rozwód bez orzekania o winie jest możliwe na każdym etapie postępowania. Strona, która zdecyduje się na takie posunięcie musi przedstawić dowody świadczące o wyłącznej winie współmałżonka i wykazać, że nie była w stanie powołać się na nie wcześniej.

Odwołanie zgody na rozwód bez winy jest wobec tego możliwe, ale nie łatwe – skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który będzie Cię reprezentował jest kluczową kwestią, bowiem będziesz mógł uniknąć pomyłek procesowych, która zwykle są bardzo kosztowne.

Niniejszy wpis nie stanowi porady prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o adwokaturze. Jeżeli znajdujecie się Państwo w podobnej sytuacji i chcecie uzyskać wsparcie prawne – zapraszam do nawiązania kontaktu. Przyjrzę się Państwa sprawie i zaproponuję odpowiednią strategię działania.