Czy nakaz zapłaty jest wyrokiem

Czy nakaz zapłaty jest wyrokiem?

Czy nakaz zapłaty jest wyrokiem? W zasadzie można by odpowiedzieć na to pytanie we wstępie przedmiotowego wpisu – nakaz zapłaty nie jest wyrokiem, ale jest jednym z orzeczeń, które mogą zapaść w postępowaniu cywilnym. Prawomocny nakaz zapłaty wywołuje takie same skutki prawne jak wyrok – może być przedmiotem przymusowej egzekucji przez organy postępowania egzekucyjnego. Nie można zatem bagatelizować nakazu zapłaty i jeżeli w Państwa ocenie zachodzą jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie – rekomenduję złożyć sprzeciw/zarzuty do właściwego Sądu – rzecz jasna w ustawowym terminie.

Czy nakaz zapłaty jest wyrokiem

Czym jest wyrok w sprawach cywilnych i jakie rodzaje orzeczeń cywilnych możemy wyróżnić?

Wyrok to jedno z orzeczeń Sądu, które rozstrzyga kwestię merytoryczną będącą przedmiotem postępowania sądowego. Postępowanie cywilne co do zasady kończy się wydaniem przez sąd wyroku. Sąd wyda wyrok po zamknięciu rozprawy i przeprowadzeniu niejawnej obrady.

Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. Sąd może jednak odroczyć ogłoszenie wyroku na oznaczony termin przypadający nie później niż dwa tygodnie po dniu zamknięcia rozprawy.

W postępowaniu cywilnym mogą zapaść co do zasady trzy kategorie orzeczeń:

– postanowienia;

– wyroki (w tym wyroki zaoczne, wstępne i częściowe);

– nakazy zapłaty (w postępowaniu nakazowym, upominawczym i elektronicznym postępowaniu upominawczym).

Czy nakaz zapłaty jest wyrokiem – czym jest nakaz zapłaty?

Czy nakaz zapłaty jest wyrokiem? Jak Państwo widzą nakaz zapłaty nie jest wyrokiem, ale jest jednym z orzeczeń, które może zapaść w postępowaniu cywilnym.

Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a w innych przypadkach – jeżeli przepis szczególny tak stanowi (art. 480 (1) 1 2 k.p.c.).

W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, aby w terminie oznaczonym w nakazie zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł środek zaskarżenia (art. 480 (2) § 2 k.p.c.).

Nakaz zapłaty jest zatem orzeczeniem, w którym co do zasady rozstrzyga się kwestie dotyczące obowiązku zapłaty na czyjąś rzecz. Sąd wydaje nakaz zapłaty (w dużym skrócie), jeżeli dojdzie do przekonania, że roszczenie powoda jest uzasadnione.

Nie bez znaczenia pozostają również kwestie natury formalnej. Ustawodawca określił warunki jakie należy spełnić, aby móc domagać się wydania nakazu zapłaty.

Po utracie mocy lub uchyleniu nakazu zapłaty albo w przypadku braku podstaw do jego wydania sąd rozpoznaje sprawę według przepisów ogólnych lub w postępowaniu odrębnym właściwym dla danej sprawy, chyba że przepis szczególny przewiduje inny skutek, w szczególności umorzenie postępowania.

Tryby w których może zostać wydany nakaz zapłaty

W obrocie możemy wyróżnić kilka rodzajów nakazów zapłaty:

– nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym;

– nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym;

– nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU);

– europejski nakaz zapłaty wydany w europejskim postępowaniu nakazowym.

Czy nakaz zapłaty jest wyrokiem – ta kwestia została już wcześniej rozstrzygnięta. Każdy jednak z wyżej wskazanych nakazów zapłaty wywołuje istotne skutki prawne, bowiem jeżeli się uprawomocni, to będzie miał skutki prawomocnego wyroku (art. 480 (2) § 4 k.p.c.).

Kiedy nakaz zapłaty stanie się prawomocny?

Jeżeli pozwany w określonym terminie (zwykle to będzie 14 dni, ale w określonych sytuacjach termin może ulec wydłużeniu nawet do 3 miesięcy) nie złoży środka zaskarżenia, to nakaz zapłaty się uprawomocni. Od tego momentu powód będzie mógł podejmować dalsze działania zmierzające do odzyskania swoich pieniędzy.

Czy nakaz zapłaty jest wyrokiem – co się dalej stanie z moją sprawą?

Jeżeli nie zaspokoicie Państwo roszczenia powoda, które zostało określone w nakazie zapłaty, to w zasadzie istnieją dwa możliwe scenariusze.

W pierwszym powód nie podejmuje dalszych działań i „odstawia” sprawę na bok. Wówczas możecie Państwo liczyć na to, że w przyszłości roszczenia wynikające z nakazu zapłaty ulegną przedawnieniu.

Zgodnie bowiem z art. 125 § roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

Jest to jednak scenariusz wyjątkowo mało prawdopodobny. Najpewniej powód wystąpi o nadanie klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty i skieruje sprawę do organu egzekucyjnego (komornika). Wówczas komornik będzie podejmował działania, które będą zmierzać do przymusowego wyegzekwowania świadczenia (np. zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie majątku ruchomego i nieruchomego – celem sprzedaży itp.).

Podsumowanie

Czy nakaz zapłaty jest wyrokiem? Bez wątpienia – w potocznym rozumieniu – można go w ten sposób określić i nie będzie to wielki błąd. Nakaz zapłaty od którego nie wniesiono środka zaskarżenia wywołuje takie same skutki jak prawomocny wyrok – ze wszystkimi negatywnymi skutkami prawnymi dla pozwanego. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z nakazem zapłaty (z jakichkolwiek powodów) z daleko idącej ostrożności procesowej rekomenduję, aby wnieść środek odwoławczy. Sąd ponownie oceni zasadność roszczeń powoda, a Wy będziecie mieli możliwość należytej obrony swoich praw. Jeżeli nie czujecie się Państwo na siłach, aby samodzielnie przygotować sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty – zapraszam do nawiązania kontaktu. W ramach wykonywanej praktyki zawodowej prowadzę sprawy o zapłatę.

Niniejszy wpis nie stanowi porady prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o adwokaturze. Jeżeli znajdujecie się Państwo w podobnej sytuacji i chcecie uzyskać wsparcie prawne – zapraszam do nawiązania kontaktu. Przyjrzę się Państwa sprawie i zaproponuję odpowiednią strategię działania.

Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata? Skontaktuj się ze mną!