Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty

Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty

Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty jest możliwe, ale nie należy do najłatwiejszych. Uchybienie terminowi na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty pociąga za sobą daleko idące skutki prawne, które są niekorzystne dla pozwanego. Ustawodawca dopuszcza jednak możliwość przywrócenia terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty – po spełnieniu określonych przesłanek. Kiedy Sąd przywróci termin? Dlaczego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy również złożyć sprzeciw? W jakim terminie może być złożony wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty

Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty – w jakim terminie należy wnieść sprzeciw?

Nakaz zapłaty jest jednym z orzeczeń, które mogą zapaść w postępowaniu cywilnym. Prawomocny nakaz zapłaty wywołuje takie same skutki prawne jak prawomocny wyrok. Na podstawie takiego orzeczenia – zaopatrzonego uprzednio w klauzulę wykonalności – powód może wnioskować o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wówczas komornik będzie mógł zająć Państwu określone składniki majątkowe (np. ruchomości i nieruchomości), a także wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy.

Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty już niejako definiuje postępowanie, w którym został wydany nakaz. Mowa tutaj o nakazie zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym, ale większość poczynionych tutaj uwag znajdzie również zastosowanie w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym (tam należy wnieść zarzuty, które są środkiem odwoławczym).

W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, aby w terminie oznaczonym w nakazie zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł środek zaskarżenia.

Termin na wniesienie sprzeciwu/zarzutów może być różny. Zasadniczo wyróżniamy 4 rodzaje terminów na wniesienie wyżej wskazanych środków zaskarżenia:

dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce w kraju;

miesiąc od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce poza granicami kraju na terytorium Unii Europejskiej;

miesiąc od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce na terytorium Unii Europejskiej;

trzy miesiące od dnia doręczenia nakazu, w przypadku gdy doręczenie nakazu ma mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej.

Nakaz zapłaty doręcza się stronom postępowania (powodowi i pozwanemu). Pozwanemu nakaz zapłaty doręcza się z odpisem pozwu, z odpisami załączników do pozwu oraz pouczeniem o terminie i sposobie zaskarżenia nakazu zapłaty oraz skutkach jego niezaskarżenia.

Skutki uchybienia terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty

Nierzadko zdarza się, że dochodzi do uchybienia terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Przyczyn tego stanu rzeczy może być wiele – od zwykłego niedbalstwa – po wypadki losowe, które uniemożliwiają złożenie środka odwoławczego.

W zasadzie można tutaj wyróżnić dwa rodzaje sytuacji:

– sprzeciw od nakazu zapłaty nie zostaje w ogóle wniesiony;

– sprzeciw od nakazu zapłaty zostaje wniesiony, ale z uchybieniem terminu do wniesienia tego środka zaskarżenia.

Nakaz zapłaty, od którego nie wniesiono środka odwoławczego, staje się prawomocny. Powód będzie mógł podejmować dalsze działania natury prawnej zmierzające przymusowemu wyegzekwowaniu świadczenia. Bardzo często dowiecie się Państwo o wydaniu nakazu zapłaty na skutek otrzymania zawiadomienia od komornika.

W tej drugiej sytuacji nakaz zapłaty zostanie odrzucony przez sąd – jako spóźniony. Również nakaz zapłaty uzyska status prawomocności.

Środek zaskarżenia (lub jakakolwiek inna czynność procesowa) podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna!

W jaki sposób przywrócić termin do wniesienia sprzeciwu?

Zgodnie z art. 168 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako: „k.p.c.”) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Ustawodawca zatem dopuszcza możliwość przywrócenia terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Nie oznacza to jednak, że sąd będzie musiał przywrócić termin – zrobi to jedynie wówczas, gdy ustawowe przesłanki zostaną spełnione.

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty należy wnieść do Sądu, który wydał nakaz zapłaty, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

We wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Co więcej równocześnie z wnioskiem powinni Państwo dokonać czynności procesowej, a mianowicie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty.

Spóźniony wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuca. Musicie również Państwo pamiętać, że . Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Sąd może jednak, stosownie do okoliczności, wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia. W przypadku uwzględnienia wniosku sąd może natychmiast przystąpić do rozpoznania sprawy.

Jakie przyczyny uzasadniają przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Okolicznościami uzasadniającymi przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty mogą być na przykład:

– choroba, która uniemożliwia podjęcie działań;

– błędne pouczenie o terminie na wniesienie sprzeciwu;

– zdarzenie nagłe, uniemożliwiające dokonanie czynności, którego strona nie mogła przewidzieć i zabezpieczyć się przed jego skutkami.

Inne przyczyny – na przykład niezrozumienie treści orzeczenia, błąd pracownika kancelarii, a nawet lekka choroba – nie uzasadniają wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Sąd musi dojść do przekonania, że uchybienie terminowi nie nastąpiło z winy pozwanego.

Podsumowanie

Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty nie należy do najłatwiejszych. Sąd dokładnie przeanalizuje Państwa wniosek – przede wszystkim przez pryzmat okoliczności, które uprawdopodobniają niezawinione uchybienie terminowi. W ostateczności – jeżeli uwzględnienie przez Sąd wniosku wydaje się mało prawdopodobne – można zbadać, czy samo doręczenie nakazu zapłaty nastąpiło we właściwy sposób. Ewentualne uchybienia w tym zakresie sprawiają, że termin na wniesienie sprzeciwu nigdy nie rozpoczął biegu, a zatem składanie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu nie jest celowe.

Niniejszy wpis nie stanowi porady prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o adwokaturze. Jeżeli znajdujecie się Państwo w podobnej sytuacji i chcecie uzyskać wsparcie prawne – zapraszam do nawiązania kontaktu. Przyjrzę się Państwa sprawie i zaproponuję odpowiednią strategię działania.

Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata? Skontaktuj się ze mną!