Separacja z alkoholikiem

Separacja z alkoholikiem

Problem alkoholowy jednego z małżonków może skutecznie przyczynić się do osłabienia więzi panujących w małżeństwie i dlatego często w przestrzeni internetowej pojawia się pytanie, czy separacja z alkoholikiem jest możliwa. Alkoholizm to bardzo poważna choroba, natomiast uzyskanie separacji wymaga spełnienia przesłanek określonych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (dalej jako: „krio”). Nie występują żadne automatyzmy w tym zakresie, a niekiedy podjęcie kroków prawnych będzie niezbędne dla uzdrowienia sytuacji panującej w małżeństwie. Kiedy separacja z alkoholikiem będzie możliwa? Jakie przesłanki będą musiały być spełnione, aby uzyskać separację? Jakie czynności należy podjąć, aby rozpocząć procedurę separacyjną? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w niniejszym wpisie blogowym. Zapraszam do lektury.

Kto reprezentuje spółkę akcyjną

Kiedy będzie dopuszczalna separacja z alkoholikiem?

Separacja z alkoholikiem będzie możliwa, ale pod warunkiem, że między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W takich okolicznościach każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.

Podobnie wyglądają przesłanki w przypadku rozwodu – z tą jednak różnicą, że ustawodawca wymaga, aby rozpad pożycia małżeńskiego miał charakter trwały. Oznacza to, że uzyskanie rozwodu jest co do zasady trudniejsze.

Alkoholizm może, ale nie musi prowadzić do ustania pożycia małżeńskiego. Sam fakt choroby alkoholowej jednego małżonka nie musi automatycznie oznaczać, że przesłanki orzeczenia separacji w konkretnej sprawie zostały spełnione. Musicie Państwo wiedzieć, że Sąd będzie dokładnie analizował wszystkie okoliczności sprawy i wcale nie jest zobligowany do wydania orzeczenia zgodnego z Waszym żądaniem.

Pożycie małżeńskie składa się z trzech więzi:

– duchowej;

– fizycznej;

– gospodarczej.

Aby Sąd mógł orzec separację wszystkie wyżej wskazane więzi muszą ustać łącznie!

Więź duchowa to nic innego jak sfera uczuciowa, która łączy małżonków. Chodzi tutaj przede wszystkim o miłość, troskę o wzajemne dobro, gotowość do wszelkiego rodzaju poświęceń itp.

Nie muszę Państwu tłumaczyć, że alkoholizm jednego z małżonków może skutecznie zatrzeć ta więź.

Więź fizyczna polega w szczególności na utrzymywaniu kontaktów seksualnych z małżonkiem. Stanowi ona istotny element każdego małżeństwa i również będzie analizowana przez Sąd w toku postępowania sądowego.

Więź gospodarcza polega natomiast na utrzymywaniu wspólnego gospodarstwa domowego z małżonkiem. Chodzi w szczególności o wspólne zamieszkiwanie, prowadzenie aktywności gospodarczej, zaspokajanie potrzeb rodziny itp.

Separacja z alkoholikiem będzie zatem możliwa wówczas, gdy wszystkie te więzi ulegną rozpadowi. Przy czym należy pamiętać, że rozpad nie musi mieć trwałego charakteru!

Trwały rozpad pożycia polega na tym, że wszystkie okoliczności sprawy wskazują, iż małżonkowie nie wrócą już nigdy do wspólnego pożycia. W przypadku separacji taka konstatacja nie jest konieczna. Mogą zatem istnieć powody by przypuszczać, że separacja będzie miała szanse uzdrowić relacje panujące w małżeństwie.

Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego  orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków. Separacja z alkoholikiem będzie również możliwa na „drodze polubownej” przy czym potrzebna jest zgoda drugiego małżonka. Taka separacja trwa zwykle znacznie krócej, a samo postępowanie jest odformalizowane.

W celu rozpoczęcia sprawy o separację należy wnieść pozew do właściwego Sądu. Pozew powinien czynić zadość szeregu wymogom formalnym i winien zostać złożony w dwóch egzemplarzach (rekomenduję zrobić sobie kserokopię wszystkich dokumentów). Do pozwu należy załączyć skrócony odpis aktu małżeństwa oraz odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci. Pozew należy opłacić (600 zł na rachunek właściwego Sądu Okręgowego lub 100 zł – w przypadku wniosku o orzeczenie separacji).

Nadto w pozwie o orzeczenie separacji powinno znaleźć się uzasadnienie, w którym wytłumaczycie Państwo powody orzeczenia separacji. Uzasadnienie winno być możliwe zwięzłe i musi pozostawać w związku z podstawowymi przesłankami orzeczenia separacji.

Separacja z alkoholikiem nie będzie możliwa, jeżeli nie wskażecie Państwo swoich żądań. W pozwie o separację należy wskazać, że domagacie się orzeczenia separacji – względnie określając z czyjej winy.

Wniosek o separację składamy tylko wówczas, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci i zgadzają się na orzeczenie separacji.

Separacja z alkoholikiem może być trudna. Jeżeli wydaje się Państwu, że szanse na wypracowanie porozumienia są niskie – zapraszam do nawiązania kontaktu. W ramach wykonywanej praktyki zawodowej prowadzę wszystkie sprawy rodzinne – również o separację.

Jakie skutki prawne wywrze separacja z alkoholikiem?

Separacja z alkoholikiem wywiera takie same skutki prawne jak rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć nowego małżeństwa, a jeżeli wymagają tego względy słuszności małżonkowie będą zobowiązani do udzielania sobie wzajemnej pomocy.

Kiedy separacja ustanie?

Na zgodne żądanie małżonków Sąd orzeka o zniesieniu separacji. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki, a Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków.

A może rozwód zamiast separacji z alkoholikiem?

Separacja z alkoholikiem może okazać się nie wystarczająca – przy czym zawsze wybór finalnej ścieżki postępowania pozostawiam swoim Klientom. Moją rolą jako adwokata jest dostarczanie fachowych usług prawnych i dokładne wytłumaczenie możliwych kierunków działania.

Zdarzają się sytuacje, że choroba alkoholowa małżonka tak bardzo zniszczyła relacje panujące w małżeństwie, że w zasadzie jedynym wyjściem z tej sytuacji będzie rozwód.

Podsumowanie

Separacja z alkoholikiem jest możliwa, ale pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie przesłanki konieczne do jej orzeczenia. Należy również pamiętać, że w okolicznościach konkretnej sprawy nie mogą występować przesłanki negatywne do orzeczenia separacji. Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego w takiej sprawie – zapraszam do nawiązania kontaktu. Przeanalizuję Państwa sytuację i zaproponuję optymalną strategię działania.

Niniejszy wpis nie stanowi porady prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o adwokaturze. Jeżeli znajdujecie się Państwo w podobnej sytuacji i chcecie uzyskać wsparcie prawne – zapraszam do nawiązania kontaktu. Przyjrzę się Państwa sprawie i zaproponuję odpowiednią strategię działania.

Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata? Skontaktuj się ze mną!