Wygrana w sprawie kredytu frankowego

Z wielką dumą informuję, że wyrokiem z dnia 31.10.2022 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie o sygn. akt I C 1573/21, Sąd Okręgowy w Kielcach, I Wydział Cywilny, stwierdził, że umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, jest nieważna, oraz zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji, zasądził od banku na rzecz Klientów: kwotę 116.320,61 /sto szesnaście  tysięcy trzysta dwadzieścia  złotych 61/100.

Sprawa dotyczyła umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, zawartej w maju 2007 roku. Pozew został złożony w czerwcu 2021. Pozew został skierowany przeciwko Bankowi, w którym w imieniu powodów żądaliśmy ustalenia nieważności umowy kredytowej indeksowanej do CHF oraz zapłaty, ewentualnie w przypadku braku podstaw do ustalenia nieważności Umowy, jej tzw. odfrankowienia.

Wyrok został wydany po przeprowadzeniu dwóch rozpraw, podczas których Sąd przeprowadził dowód z przesłuchania stron ograniczony do przesłuchania powodów.

Następnie Sąd skierował sprawę na posiedzenie niejawne. Na posiedzeniu niejawnym Sąd pominął wnioski dowodowe pozwanego Banku w przedmiocie przesłuchania świadków oraz opinii biegłego, zamknął rozprawę, a w konsekwencji wydał korzystny dla naszych Klientów wyrok.

Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego w sprawie frankowej – zapraszam do kontaktu. Przyjrzę się Państwa sprawie, ocenię zasadność i rozmiar roszczeń i zaproponuję odpowiednią strategię działania.

Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata? Skontaktuj się ze mną!